home > 제품소개 > Polyester

navi01.jpg

127

XB35
XG210
XG231
XP35
XG100
XG210
XG332
XG531
XG536
디스플레이용 소개..
XD500P
R75X
XG6PF2
XU562
XG6PR2
기타산업용 소개
                 
인천광역시 서구 마중로 37 (오류동 1611-9) (우)22665 (주)제일필름 대표이사 이남영
사업자등록번호 137-81-43294 전화 032-565-0677~8 팩스 032-565-0679
Copyright ⓒ (주)제일필름 All rights reserved.